CE-markering

CE-markering


Prijs op aanvraag


CE-markering

Met de CE-markering op onze producten geven we aan dat we voldoen aan de essentiële eisen, welke de Europese Unie stelt aan de fabrikant. Deze essentiële eisen vloeien voort uit de zogenaamde Nieuwe Aanpak Richtlijnen. Deze hebben met name betrekking op veiligheid, gezondheid en milieu. De term Nieuwe Aanpak wordt gebruikt voor een groep Europese Richtlijnen waarin aan brede productgroepen, zoals machines, globale essentiële eisen worden gesteld. De Nieuwe Aanpak Richtlijnen worden ook wel CE-markeringsrichtlijnen genoemd.
Als voor een product(groep) een CE-markeringsrichtlijn is vastgesteld, dan moeten alle producten die onder het toepassingsgebied van die richtlijn vallen en in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht, aan dezelfde bepalingen en eisen uit die richtlijn voldoen. Deze producten worden dan voorzien van een CE-markering. Nationale overheden mogen in dat geval in beginsel geen aanvullende (eigen) eisen stellen.

Selectieve toegangssystemen uitgevoerd met een beweegbaar fysiek element zoals een paal, slagboom of piramide is volgens de definitie in de Machinerichtlijn een “Machine”.  Deze machine moet – onder meer – aan de Machinerichtlijn voldoen. Als de machine aan de eisen van alle CE-markeringsrichtlijnen en administratieve verplichtingen voldoet, dan moet een CE-markering worden aangebracht. Selectieve toegangssystemen, die niet voldoen aan de eisen in één van de CE-markeringsrichtlijnen mogen geen CE-markering dragen en mogen niet in de handel worden gebracht en kunnen door de nationale autoriteiten van de markt worden gehaald.

Selectieve toegangssystemen met een beweegbaar fysiek element elektrisch / hydraulisch aangedreven moeten minimaal aan de volgende Richtlijnen voldoen voor het aanbrengen van de CE-markering:
– Drukapparatuur 97/23/EG
– Drukvaten van eenvoudige vorm 87/404/EEG
– Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
– Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
– Machinerichtlijn 2006/42/EG

CE-markering is verplicht.
Indien een Europese Richtlijn voorschrijft dat CE-markering moet worden aangebracht, dan is het verplicht om aan alle eisen van die CE-markeringsrichtlijn te voldoen, zowel inhoudelijk als administratief. De Machinerichtlijn maakt onderscheidt in een voltooide machine en een onvoltooide machine. De CE-verklaring welke opgesteld wordt door de fabrikant en een integraal onderdeel uitmaakt van de CE-markering moet aangeven of er sprake is van een voltooide of onvoltooide machine.
Zo is een verzinkbare paal welke ingekocht wordt zonder besturing een onvoltooide machine. Ook bij het separaat inkopen van een PLC of Voertuig Monitor Controller (VMC) welke speciaal ontwikkeld is voor de besturing van een verzinkbare paal is sprake van een onvoltooide machine. De leverancier moet dit duidelijk op de CE-verklaring vermelden.
Het totale systeem zoals deze operationeel wordt geïnstalleerd op de weg is een voltooide machine. De gehele installatie moet voorzien zijn van een CE-markering en in de bijgaande CE-verklaring moet duidelijk aangegeven zijn dat aan alle Richtlijnen is voldaan inclusief de toegepaste normen.  

CE-markeringsrichtlijn.
Een Europese Richtlijn is een Europese ‘wet’, De lidstaten zijn verplicht de CE-markeringsrichtlijn in de eigen wetgeving over te nemen. Dit is een zaak van de overheid, het bedrijfsleven staat daar verder bijna helemaal buiten. De Machinerichtlijn is overgenomen in het Warenwetbesluit Machines.

Europese geharmoniseerde normen.
Een voor de hand liggende manier om aan de essentiële eisen te voldoen, is door bij het ontwerp en de fabricage een norm te volgen, vooral als die norm op Europees niveau geharmoniseerd is. De Europese geharmoniseerde normen zijn die normen, die door de Europese normalisatie instellingen en de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Het voordeel van het werken volgens geharmoniseerde normen is dat deze ‘een vermoeden van overeenstemming met één van de essentiële eisen geven. Dit vermoeden geldt alleen voor de essentiële eisen waarop de norm van toepassing is.  ERDI Verkeerstechniek heeft in de CE-verklaring een volledig overzicht gegeven aan welke normen de door ERDI Verkeerstechniek geleverde systemen voldoet.

Aanbrengen CE-markering.
De verplichting om CE-markering aan te brengen, rust bij de fabrikant, dus diegene die het product ontwerpt, fabriceert en onder eigen naam op de markt brengt.
Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij andere dan een fabrikant verantwoordelijk zijn voor de CE-markering.Voorbeelden zijn een importeur, gemachtigd vertegenwoordiger, assembleur of installateur.In het geval van een Selectief toegangssysteem is in veel gevallen sprake van een assembleur en installateur.Daarom lijkt het ons nuttig de CE-markering als voorbeeld nader uit te werken indien er sprake is van assemblage en installateur.

Een selectief toegangssysteem bestaat uit meerdere producten en onderdelen op welke afzonderlijk CE-markeringen moeten zijn aangebracht. Een aantal van deze onderdelen zijn bijvoorbeeld de Voertuig Monitor Controller (VMC) of de PLC voor de procesbesturing, de machinesturing voor het verzinkbaar element en de veiligheidscomponenten. Een overzicht is hieronder opgenomen.
Het selectief toegangssysteem is een “machine” die bestaat uit meerdere “machines” die samen tot één geheel, worden gebouwd (samengesteld). Op het samengestelde product moet ook de CE-markering worden aangebracht. De assembleur of de installateur is degene die een machine bouwt door verschillende machines samen te stellen. Wanneer deze het selectief toegangssysteem uiteindelijk aan de opdrachtgever c.q. eindgebruiker oplevert, dan is hij – in beginsel –  de fabrikant en is de assembleur of de installateur verantwoordelijk voor de aanbrenging van de CE-markering op het geheel.
Wanneer een opdrachtgever verschillende leveranciers / fabrikanten van gelijkwaardige onderdelen of zelfstandige machines opdracht geeft tot samenbouw is er op dat moment nog geen sprake van CE-markering. In dit geval  “koppelt” iedere fabrikant of leverancier zijn eigen machine aan een andere machine. Wanneer in dat geval niet duidelijk is afgesproken wie het eindproduct aan de opdrachtgever oplevert en wie dus na de samenbouw verantwoordelijk is voor de CE-markering, dan moet de opdrachtgever zelf de CE-markering verzorgen.

CE-Verklaring.
De fabrikant, importeur, assembleur of installateur, moet een verklaring van overeenstemming afgeven, of moet daarvoor zorgen. De verklaring van overeenstemming is een (juridische) verklaring dat het product in overeenstemming is met de relevante eisen uit de toepasselijke CE-markeringsrichtlijnen. Het selectieve toegangssysteem is gefabriceerd volgens geharmoniseerde normen en het is verplicht dit op de verklaring van overeenstemming te vermelden.

Technisch constructiedossier.
Tijdens de ontwikkeling en fabricage is door ERDI Verkeerstechniek van elk product de relevante technische gegevens (bijvoorbeeld constructietekeningen en –berekeningen en metingen) samengevoegd tot een technisch constructiedossier. Mede aan de hand van dat dossier is vastgesteld dat aan de essentiële eisen van de toepasselijke CE-markeringsrichtlijn is voldaan.

Gebruiksaanwijzing of –handleiding.
Bij iedere installatie of project wordt een technisch handboek geleverd met daarin opgenomen een gebruiksaanwijzing en handleiding.

Keuring van de installatie.
De zogenaamde conformiteitbeoordelingsprocedure. Voordat de gehele installatie voorzien wordt van de CE-markering en een EG-verklaring van overeenstemming wordt afgegeven, is de gehele installatie gecontroleerd of deze aan alle eisen voldoet. Door een onafhankelijke veiligheidskundige zijn de veiligheidsketens doorgerekend en vastgesteld op Performance Level PLe. Dit is de hoogste kwalificatie volgens de ISO 13849-1 : 2006+COR 2009; ISO 13849-2:2012 : EN/IEC62061.

De toegepaste veiligheidscomponenten zijn door een onafhankelijke instantie gekeurd om te beoordelen op de conformiteit van het product met de richtlijn. Deze speciale instanties, ook wel notified bodies of aangemelde instanties genoemd, zijn bij de Europese Commissie aangemeld. In de EG-verklaring van overeenstemming zijn de betreffende veiligheidscomponenten met vermelding van de notified body benoemd.