MVO

Erdi is zich bewust van haar rol in de maatschappij en de verantwoordelijkheid naar alle partijen die met ons te maken hebben. Wij houden actief rekening met de gevolgen van onze eigen bedrijfsactiviteiten op het milieu en het welzijn van mens en dier binnen en buiten onze organisatie. Een optimale balans tussen ‘eerlijk werk en economische groei ‘, ‘industrie, innovatie en infrastructuur’, ‘duurzame steden en gemeenschappen’, ‘verantwoordelijke consumptie & productie’, ‘leven op het land’ en ‘partnerschap om doelstellingen bereiken’ (United Nations, SDG’s).

Ons innovatieve karakter is met name te danken door vernieuwend, eigenzinnig en vooruitstrevend ondernemerschap. De medewerkers van Erdi zijn professioneel, mensgericht en dankzij hun diverse disciplines kunnen zij zeer resultaatgericht opereren. Erdi tracht op deze wijze een duurzame continue relatie op te bouwen en te onderhouden met haar opdrachtgevers.

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden moeten alle regels op het gebied van (informatie)veiligheid, gezondheid en milieu worden nageleefd. De procedures hiervoor zijn vastgelegd en hieraan zijn onder andere het NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO/IEC 27001, NEN-EN-ISO 14001, NEN-EN 1090VCA en het CO2 Prestatieladder certificaat verbonden. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met dit kwaliteitsbeleid om gaat. Hetzelfde geldt voor ISO 14001, alleen gaat het dan specifiek om het milieubeleid. Bij de ISO 27001 gaat het specifiek om de informatiebeveiliging. De NEN-EN 1090 zegt alles over het vervaardigen van stalen- en aluminium constructies, opleidings- en scholingsniveau van lassers en het recht om CE markering op te stellen voor deze constructies. VCA staat voor VGM( veiligheid gezonheid en milieu) Checklist Aannemers en draagt bij aan der verdere borging van veiligheid binnen alle facetten van het productie-, installatie-, montage- en onderhoudsproces van Erdi. Als laatste helpt de CO2 Prestatieladder ons bij het reduceren van onze CO2 uitstoot, zowel binnen onze eigen bedrijfsvoering als in de diverse ketens waar we actief zijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook voor ons het beheersen van activiteiten en gebruik maken van grondstoffen, materialen en energie waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast en waarbij we dus rekening houden met onze toekomstige generaties. Hierbij streven we naar een zo hoog mogelijke circulariteit van onze producten.

Erdi voerde vanaf 2010 al haar werkzaamheden CO2 neutraal uit. Erdi werkte hiermee nauw samen met KPMG Sustainability en de Climate Neutral Group. Alle uitstoot die nog niet kon worden voorkomen of gereduceerd werd gecompenseerd middels Gold Standard credits (Certificaat 16993) uit klimaatprojecten, voor meer info zie www.cdmgoldstandard.org.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Duurzaamheid en MVO zijn essentiële thema’s die je ook terugziet in ons Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) beleid. Erdi streeft ernaar om in samenspraak met opdrachtgevers en leveranciers, de nadelige gevolgen van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken en beslag op natuurlijke hulpbronnen te minimaliseren. Samen met onze stakeholders hebben we aandachtsgebieden bij onze duurzaamheidsambities. Het gaat daarbij zowel om onze eigen bedrijfsvoering als om voor ons relevante productieketens van goederen, materialen en diensten. Enkele voorbeelden:

Praktijkvoorbeelden

Erdi hanteert voor haar zitbanken enkel FSC® 100%,FSC® MIX,  (Certificaat SGSCH-COC-005667) goedgekeurd hout. De houten delen worden bij voorkeur zonder verder milieubelastende behandelingen op de banken geplaatst.

Erdi is Business Supporter World Wildlife Fund, het Wereld Natuurfonds, wij steunen het Biljoen Bomen project ‘geef bos terug aan de aarde’, het herstellen en beschermen van bossen door onder andere herbeplanting van tropisch bos (Atlantisch regenwoud).

Alle bedrijfswagens van Erdi voldoen momenteel minimaal aan de Euro-VI norm. Het werk buiten wordt zo ingedeeld, dat er niet of nauwelijks hoeft te worden omgereden. Het efficient inplannen bespaard niet alleen brandstof maar ook het milieu. Voertuigen met kranen worden elektrisch-hydraulisch aangestuurd.

Erdi is begonnen in 2008 met het plaatsen van een windmolen op haar bedrijfspand om zich te voorzien van zelf opgewekte energie. Vandaag de dag hebben we ruim 270m2 van ons dak voorzien van PV-panelen. Het opslag- en distributiecentrum is tevens voorzien van PV-panelen, zodat we daar kunnen voorzien in onze eigen energiebehoefte. Tevens is het DC-centrum uitgevoerd met een 1.600m2 “groen dak” voor o.a.” opvang van fijnstof en water.

Naast een efficiënt verwarmingssysteem van de kantoren zijn alle armaturen uitgevoerd in LED.

Circulair ondernemen
De producten die Erdi in haar assortiment voert voldoen aan de Duurzaam Inkopen Straatmeubilair criteria voor inkopende overheden (www.pianoo.nl).
Wij gaan echter een stap verder en houden ons actief bezig met circulair ondernemen.
De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren.
Dit verschilt van het lineaire systeem, waarbij grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.  Erdi  streeft bij het ontwikkelen van haar producten en diensten het principe van de “drie R’s”  Reduce, Re-use en Recycle.

Erdi heeft in de loop van de jaren meerdere producten op de markt gebracht waarbij de levensduur is verlengd of waarbij het product volledig opnieuw kan worden ingezet, zoals:

  • bij de ontwikkeling van het fietsenrek Toekan was een circulair ontwerp het uitgangspunt.   Hierbij werd niet alleen rekening gehouden met de materialen maar is er ook naar het
    proces gekeken wanneer het fietsenrek aan vervanging toe is. Zo zijn bijvoorbeeld de ‘wielschalen’ uitwisselbaar. Deze kunnen op een ander rek een tweede levenscyclus krijgen.

  • multifunctioneel ontwerp van betonfundaties voor diverse straatmeubilair toepassingen van fietsenrekken, afvalbakken tot toepassing bij verkeersvoorzieningen,

  • het onderhoud van dynamische selectieve afsluitingen o.a. na aanrijdingen van verzinkbare palen, worden alle materialen die hergebruikt kunnen worden wederom toegepast en gebruikt,

  • de FietsFlex afzetpalen model 100 en 150 zijn niet alleen vergevingsgezind als er tegenaan gefietst wordt, de hoeveelheid staal is meer dan gehalveerd, geen poedercoating proces (veel energie) en er is hergebruik van onderdelen voor een nieuwe levenscyclus mogelijk.

  • eerste onderneming in Nederland die in 1985 de recyclingbaakvoet (gerecycled kabels, rubber, etc.) introduceerde i.p.v. stalen baakvoeten,

  • het ontwikkelen van een cradle-to-cradle afvalbak die klaar is voor keuring door de daarvoor aangewezen instanties.

Daarnaast is Erdi nauw betrokken bij het toepassen van alternatieve grondstoffen zoals (bio)composieten. Wij introduceerden als één van de eerste de mogelijkheid van Bamboe als alternatief voor tropisch harthout voor toepassing op haar zitbanken. Erdi heeft in de laatste 40 jaar veel producten ontwikkeld die hebben bijgedragen aan praktijkgerichte oplossingen in de openbare ruimte, waarvan de levensduur is verlengd of waarbij het product volledig opnieuw kan worden ingezet. Verder nemen wij actief deel aan initiatieven om de circulaire economie te stimuleren. Zo hebben wij met MVO Nederland en inkopers van gemeentes tijdens een bijeenkomst de knelpunten besproken die er nu nog zijn om de circulaire economie echt in gang te krijgen (zie MVO Nederland en Pianoo). Met ons lidmaatschap en inbreng bij de vereniging Straatmeubilair werken we aan initiatieven zoals de Smartcity en MKI.

Scholing & opleiding
Investeren in kennis, het scholen van medewerkers om de ontwikkelingen binnen het bedrijf en de maatschappij te kunnen blijven volgen, het borgen van continuïteit van de onderneming. Scholing en opleiding is van essentieel belang voor de medewerkers en de onderneming.
Dit geldt niet alleen voor de bestaande medewerkers van de organisatie maar ook voor de toekomstige medewerkers van Erdi. Daarom willen we bijdragen aan sociale vooruitgang en stimuleren wij de ontwikkeling van de jeugd in de vorm van stageplaatsen ter beschikking te stellen.

Erdi Academy

Daar waar de brancheorganisaties prima opleidingstrajecten bieden voor scholing op het gebied van metaal (stichting OOM) en commercie werd Erdi steeds vaker geconfronteerd met specifieke opleidingsproblematieken rond en om elektrotechnische toepassingen in het verkeer en in de openbare ruimte en de specifieke kennis van hydrauliek die stadsafsluitingen met zich meebrengen.Om de kennis op peil te houden en verder te professionaliseren is Erdi in 2010 haar eigen opleiding gestart. De Erdi Academy was geboren inclusief het afnemen van examens. Daarnaast wordt met iedere medewerker die behoefde heeft aan (bij)scholing een traject afgestemd. Zo moet iedereen zich op zijn eigen niveau kunnen blijven ontwikkelen.

Organisaties
Erdi gelooft in de toegevoegde waarde van samen optrekken ten behoeve van gezamenlijke belangen als milieu, duurzaam hout, samenstellen van normen, doorstroming en veiligheid.

Vereniging Straatmeubilair
De Vereniging Straatmeubilair komt voort uit de FIPAVO en is mede initiatiefnemer geweest voor het oprichten en organiseren van Fietsparkeur. Erdi is nauw betrokken geweest bij de oprichting van de FIPAVO en later de vereniging Straatmeubilair. De vereniging wordt ondersteund door de Metaalunie. Erdi leverde mankracht voor het college van deskundigen van Fietsparkeur. Daarnaast levert zij al ruim 20 jaar een bestuurslid waarvan 4 jaar de voorzitter van de Vereniging Straatmeubilair. Actieve vraagstukken worden samen met de Metaalunie, Pianoo , MVO Nederland, Hogeschool Avans en de TU Delft opgepakt m.b.t. CO2 reductie, LCA/LCC, Circulair ontwerpen en MKI.

Astrin
De Astrin is de branchevereniging van de Nederlandse Smart Infra. Dit is de ondernemersvereniging van bedrijven in de o.a. verkeerstechnologie, riooltechniek, etc. met slimme oplossingen in de infrastruktuur. De sector ondersteunt beleidsvoornemens van overheden voor een effectief en duurzaam gebruik van het wegennet. ASTRIN leden leveren relevante producten, systemen en diensten met het oog op milieu, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving (astrin.nl).
Erdi levert ruim 11 jaar een bestuurslid en is actief met meerdere medewerkers in diverse werkgroepen.
Daarnaast levert Erdi de toezichthouder van de Alis Foundation. De Astrin Lighting Interoperability Standard, een stichting die samen met de overheid een communicatie protocol voor wegbeheerders van openbare verlichting beheert (www.alis.foundation).

Clipper Overleg
Het “Clipper Overleg” (oprichtingsvergadering op de Clipper Amsterdam) is een maatschappelijk denktank die samen met Burgemeester & Wethouders is opgezet om alle maatschappelijke gelederen van de samenleving bij elkaar te brengen en met elkaar van gedachten te wisselen over maatschappelijk relevante vraagstukken. Erdi levert de voorzitter van het Clipper Overleg. Daarnaast neemt Erdi deel aan veel commissies en werkgroepen, samen met de gemeente, over specifieke onderwerpen als onderwijs, social return, industrie, streek marketing, etc.

Sport
Erdi ondersteunt zwemvereniging ZV de Zaan en in het bijzonder het Waterpolo. De selectie, heren 1 en heren jeugd 17j, worden door ons ondersteund. Dat doen we niet incidenteel, maar langdurig. We geloven in het ondersteunen van de jeugd bij het beoefenen van hun sport. Daarnaast wordt deze groep jonge mensen door ons ondersteund bij het realiseren van hun stages, schoolkeuzes etc. (zvdezaan.nl).
Daar waar collega’s zich inzetten voor een goed doel wordt dat zoveel mogelijk ondersteund, zoals deelname aan Alpe d’huez waarbij men tot maximaal zes keer de berg bedwingt om geld bijeen te brengen in de strijd tegen kanker en de Amsterdam City Swim tegen de spierziekte ALS.

Cultuur
Tot slot is cultuur een verbindend element in onze maatschappij. We zijn trots op lokale initiatieven en willen deze voor een brede doelgroep toegankelijk maken én houden. Daarom ondersteunt Erdi o.a. het Zaans Museum, als sponsor/partner, die o.a. het verhaal uitdraagt van de Zaanstreek met al haar industrieën en innovaties en hun rol in de metropool Amsterdam, daarnaast is het educatieprogramma voor scholieren van basis- en middelbare scholen heel succesvol.

ZVdeZaan

© Erdi. All rights reserved.