Milieu/CO2 Neutraal

De bedrijfsvoering van ERDI is gericht op duurzaam ondernemen. Eén van de waarden binnen ERDI luidt:

“Het beheersen van activiteiten en gebruikmaken van grondstoffen, materialen en energie op zodanige wijze dat het milieu zo min mogelijk wordt belast, zodat ook toekomstige generaties geen nadelige gevolgen zullen ondervinden van ons handelen.”

Op basis van de maatregelenlijst van de CO2 Prestatieladder en de overige genomen CO2 reductiemaatregelen kunnen we zeggen dat we bij de koplopers in de markt behoren wat betreft CO2 reductie.

ISO 14001
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden moeten alle regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu worden nageleefd. De procedures hiervoor zijn vastgelegd en hieraan zijn onder andere het ISO 9001 en 14001 certificaat verbonden. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met dit kwaliteitsbeleid om gaat. Hetzelfde geldt voor ISO 14001, alleen gaat het dan specifiek om het  milieubeleid.

Klimaatneutraal ondernemen
De afgelopen jaren heeft ERDI bewust geïnvesteerd in duurzaamheid. In vervolg daarop heeft ERDI ervoor gekozen haar bedrijfsactiviteiten met ingang van 1 januari 2010 CO2-neutraal uit te voeren. CO2- of klimaatneutraal ondernemen houdt in, dat een bedrijf consequent rekening houdt met de milieugevolgen van haar bedrijfsactiviteiten. Om dit te kunnen meten, wordt eerst een CO2-voetafdruk gemaakt. Die verschaft inzicht in de CO2-uitstoot, waarmee vervolgens beleid kan worden uitgezet.

CO2-reductie
Aan de hand van de CO2-voetafdruk heeft ERDI maatregelen getroffen voor CO2-reductie. ERDI werkt hiervoor nauw samen met KPMG Sustainability en de Climate Neutral Group. De reductiemaatregelen zijn gericht op energiebesparing en het verlagen van de CO2-uitstoot per werknemer. Dit wordt onder meer gerealiseerd door een efficiënte bedrijfsvoering en klimaatbewuste investeringen in bedrijfsmiddelen. Verder wekt ERDI zelf groene energie op die voor de eigen bedrijfsactiviteiten wordt aangewend.

Maatregelen door de jaren heen
Over het jaar 2009 heeft ERDI voor het eerst haar CO2-uitstoot gecompenseerd. Dit jaar fungeert als nulmeting. In 2010 werd er direct een besparing van 7% gerealiseerd. Dit werd onder andere gerealiseerd door kunststof gordijnen in de magazijnen en aparte thermostaten in het gebouw. Over het jaar 2011 heeft ERDI zelfs een besparing van 14% gerealiseerd. Een efficiënte transportplanning in vervoersstromen was hier verantwoordelijk voor. In 2012 is ruim 100m2 van het dak voorzien van PV-panelen en is de TL verlichting in ons gebouw vervangen door HF verlichting. Door deze maatregelen hebben we in 2012 een besparing van 11% mogen realiseren. In 2013 lag de focus op ons brandstofverbruik. De chauffeurs hebben een cursus “Het Nieuwe Rijden” gedaan en hebben deelgenomen aan de rijstijlcompetitie Greendriver. Verder is het aantal PV panelen in het voorjaar uitgebreid naar 270m2. Deze maatregelen hebben bijgedragen aan een reductie van 7% CO2-uitstoot in 2013. De laatste jaren wordt name gekeken naar reductie in het productieproces. De uitbreiding van ons assortiment kunststof palen heeft aanzienlijke besparing gescheeld in productie (voorkomen thermisch verzinken / poedercoaten etc.).

CO2 Prestatieladder
In 2020 is het doel om 1-3% CO2 uitstoot (per FTE) te reduceren.
Dit willen we bereiken door:
– aanschaf zuinigere auto’s o.a. elektrisch (±2%),
– minder kilometers, thuis werken
– papierbesparing, verder digitaliseren (±5%),

Naast deze maatregelen verwachtten we bij het opstellen van de maatregelen ook nog een aantal trends die invloed zouden hebben op de voetafdruk: zo hadden we een relatieve milde winter 2019/2020. Ook zorgt het Corona virus voor minder kilometers van ons (woon-) werkverkeer. Als laatste verwachten we het papierverbruik door het digitaal inkopen en factureren verder terug te dringen.

Resultaten 2020-H1
Over het eerste half jaar van 2020 heeft Erdi in absolute aantallen 21,89% minder CO2 uitgestoten dan over 2019. De cijfers per FTE laten door een stijging van het aantal personeelsleden procentueel een nog grotere daling zien, namelijk – 27,74%. Deze reductie wordt grotendeels behaald, omdat we in 2020 weer gebruik maken van groene stroom. Vanaf 2020 wordt de groene stroom op ons eigen Certiq end-user account ingekocht.
Verder hebben we de CO2-uitstoot berekend op ons gunningsproject van straatmeubilair voor de gemeente Amsterdam. Hier hebben we 30,19 ton CO2 uitstoot over het eerste half jaar. Wanneer we die meerekenen komen we nog steeds uit op een reductie van 4,38%.
De meeste van onze CO2 uitstoot bevindt zich in het wagenpark, bijna 80%.
Doelstelling voor 2020 is 1-3% reductie per FTE.

Lees hier ons CO2 Prestatieladder voortgangsverslag en energie actieplan 2020.

*Rapportage CO2 voetafdruk 2019
*Rapportage CO2 voetafdruk 2018
*Rapportage CO2 voetafdruk 2017

In 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen 2019-2021 beschrijven we onze doelstellingen en maatregelen. Het aantal medewerkers zal naar verwachting in 2019 niet stijgen of dalen. Als er al iets verandert dan zal het eerder stijgen en dat heeft een reducerende invloed op de voetafdruk per FTE van ongeveer 2% per FTE (nu 46,12 FTE). Een stijging van het aantal FTE heeft niet direct invloed op de absolute CO2-uitstoot.

Actieve deelnames
Al jaren leveren we als Erdi input in onder andere de Vereniging Straatmeubilair. Er is hier een werkgroep aangesteld die zich bezighoudt met duurzaamheid (o.a. circulair ecodesign, CO2 reductie, LCA, MKI waarden etc.).
Daarnaast heeft Erdi zich gecommitteerd voor de Raad van Toezicht aan het Alis platform. Het platform streeft naar een optimale benutting van de openbare verlichting en hierdoor een besparing op het stroomverbruik en dus ook CO2 uitstoot. Dit platform is helaas eind 2018 gestopt.
De Climate Neutral Group is onze partner bij het Klimaatneutraal ondernemen. In 2016 namen we deel aan The Coalition of the Doing om onze CO2 uitstoot verder te reduceren. We hebben in 2014 deelgenomen aan de workshop Count, Control & Cut to Zero CO2. In 2013 namen we deel aan de Greendriver Challenge. Hiervan zijn de effecten nog iedere dag zichtbaar bij onze chauffeurs.