Milieu/CO2 Neutraal

De bedrijfsvoering van ERDI is gericht op duurzaam ondernemen. Eén van de waarden binnen ERDI luidt:

“Het beheersen van activiteiten en gebruikmaken van grondstoffen, materialen en energie op zodanige wijze dat het milieu zo min mogelijk wordt belast, zodat ook toekomstige generaties geen nadelige gevolgen zullen ondervinden van ons handelen.”

Op basis van de maatregelenlijst van de CO2 Prestatieladder en de overige genomen CO2 reductiemaatregelen kunnen we zeggen dat we bij de koplopers in de markt behoren wat betreft CO2 reductie.

ISO 14001
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden moeten alle regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu worden nageleefd. De procedures hiervoor zijn vastgelegd en hieraan zijn onder andere het ISO 9001 en 14001 certificaat verbonden. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met dit kwaliteitsbeleid om gaat. Hetzelfde geldt voor ISO 14001, alleen gaat het dan specifiek om het  milieubeleid.

Klimaatneutraal ondernemen
De afgelopen jaren heeft ERDI bewust geïnvesteerd in duurzaamheid. In vervolg daarop heeft ERDI ervoor gekozen haar bedrijfsactiviteiten met ingang van 1 januari 2010 CO2-neutraal uit te voeren. CO2- of klimaatneutraal ondernemen houdt in, dat een bedrijf consequent rekening houdt met de milieugevolgen van haar bedrijfsactiviteiten. Om dit te kunnen meten, wordt eerst een CO2-voetafdruk gemaakt. Die verschaft inzicht in de CO2-uitstoot, waarmee vervolgens beleid kan worden uitgezet.

CO2-reductie
Aan de hand van de CO2-voetafdruk heeft ERDI maatregelen getroffen voor CO2-reductie. De resterende uitstoot wordt gecompenseerd door investeringen in klimaatprojecten. ERDI werkt hiervoor nauw samen met KPMG Sustainability en de Climate Neutral Group.De reductiemaatregelen zijn gericht op energiebesparing en het verlagen van de CO2-uitstoot per werknemer. Dit wordt onder meer gerealiseerd door een efficiënte bedrijfsvoering en klimaatbewuste investeringen in bedrijfsmiddelen. Verder wekt ERDI zelf groene energie op die voor de eigen bedrijfsactiviteiten wordt aangewend.

CO2-compensatie door middel van Gold Standard credits
Alle uitstoot die nog niet kan worden voorkomen of gereduceerd, wordt door ERDI gecompenseerd – in samenwerking met de Climate Neutral Group – middels Gold Standard credits uit klimaatprojecten.De Gold Standard projecten zorgen niet alleen voor een afname van CO2 in de atmosfeer, maar ondersteunen ook de lokale ontwikkeling in ontwikkelingslanden; onder meer op het gebied van werkgelegenheid, toegang tot energie en het verbeteren van de leefomstandigheden. Met de credits van ERDI worden onder andere 45 windturbines gerealiseerd in Taiwan, die 67.000 huishoudens voorzien van groene stroom. Dit voorkomt CO2-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen én het maakt Taiwan minder afhankelijk van de import van die brandstoffen. Bovendien zorgt het project voor werkgelegenheid en kennisoverdracht.Alle projecten van de Climate Neutral Group worden geverifieerd door onafhankelijke, door de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) geaccrediteerde organisaties.Op basis van een onafhankelijk rapport van Arcadis en CE heeft minister Cramer van VROM begin 2009 een advies uitgebracht aan de Tweede Kamer omtrent standaarden voor CO2-compensatie, waarin zij pleit voor Gold Standard.Voor alle reductie- en compensatiemaatregelen heeft ERDI het Certificaat Klimaatneutraal Ondernemen ontvangen uit handen van de Climate Neutral Group.

Resultaten
Over het jaar 2009 heeft ERDI voor het eerst haar CO2-uitstoot gecompenseerd. Dit jaar fungeert als nulmeting. In 2010 werd er direct een besparing van 7% gerealiseerd. Dit werd onder andere gerealiseerd door kunststof gordijnen in de magazijnen en aparte thermostaten in het gebouw. Over het jaar 2011 heeft ERDI zelfs een besparing van 14% gerealiseerd. Een efficiënte planning in vervoersstromen is hier verantwoordelijk voor. In 2012 is ruim 100m2 van het dak voorzien van PV-panelen en is de TL verlichting in ons gebouw vervangen door HF verlichting. Door deze maatregelen hebben we in 2012 een besparing van 11% mogen realiseren. In 2013 lag de focus op ons brandstofverbruik. Doelstelling was om onze absolute CO2-uitstoot met 5 – 10% te reduceren. De chauffeurs hebben een cursus “Het Nieuwe Rijden” gedaan en hebben deelgenomen aan de rijstijlcompetitie Greendriver. Verder is het aantal PV panelen in het voorjaar uitgebreid naar 270m2. Deze maatregelen hebben bijgedragen aan een reductie van 7% CO2-uitstoot in 2013. In 2014 hebben we een CO2 reductie kunnen realiseren van 3,67% (341 ton CO2 t.o.v. 354). De doelstelling was een reductie van  3 – 5 %. De doelstelling is gehaald en wordt voor een groot deelveroorzaakt door de relatief warme winter waardoor we aanzienlijk minder gestookt hebben (-10 ton CO2). Verder hebben we een brandstofbesparing weten te realiseren (-5 ton CO2).

CO2 Prestatieladder
In 2018 is het doel om 1-3% CO2 uitstoot (per FTE) te reduceren.
Dit willen we bereiken door:
– aanschaf zuinigere auto’s o.a. elektrisch (±2%),
– bandenspanning op peil houden
– papierbesparing, verder digitaliseren (±5%),

Naast deze maatregelen verwachtten we bij het opstellen van de maatregelen ook nog een aantal trends die invloed zouden hebben op de voetafdruk: zo hadden we een relatieve koude winter 2017/2018, maar ook een vroeg warm voorjaar. Verder verwachten we het papierverbruik door het digitaal inkopen en factureren verder terug te dringen.

Resultaten 2017
In 2017 heeft Erdi bijna 3% minder CO2 uitgestoten dan over het gehele jaar 2016. Dit wordt met name veroorzaakt doordat we minder kilometers hebben gereden dan in het afgelopen jaar. De grootste besparing laat zich daar dan ook zien. De meeste van onze CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door het wagenpark. Het efficiënter omgaan met kilometers betaalt zich dus direct uit in minder uitstoot.

In andere categorieën stootte Erdi over 2017 in meer of mindere mate dezelfde hoeveelheid CO2 uit. De cijfers per FTE laten door een stijging van het aantal personeelsleden procentueel een hogere reductie zien, -3,57% .

De uitstoot wat betreft het afvullen van aircogassen is met terugwerkende kracht gewijzigd in de rapportage van Erdi. Hier bestond onduidelijkheid over. Voorheen werd de literinhoud van het koudemiddel in de airco gerapporteerd. Dit bleek niet juist en is nu gewijzigd naar onze jaarlijkse bijvulling van het koudemiddel.

Vanaf 2014 heeft Erdi het aantal voertuigen die in het bedrijf actief waren en het aantal gereden kilometers met elkaar vergeleken. Er is nu inzicht in het verbruik per auto. Het verbruik is in het eerste half jaar van 2017 licht gestegen. Maar doordat er minder kilometers zijn afgelegd is er in absolute aantallen minder CO2 uitgestoten.

Lees hier ons CO2 Prestatieladder voortgangsverslag en energie actieplan 2017.

Doelstelling 2018
De doelstelling voor 2018 is bepaald op een C02 reductie van 1 tot 3 % per FTE. Het zal een uitdaging zijn om deze te behalen. Doch op basis van de voorgestelde nieuwe maatregelen (o.a. vervanging deel wagenpark, bandenspanning op peil, zuiniger rijden etc.)  zou het in 2018 haalbaar moeten zijn. De overige doelstellingen richten zich met name op scope 3 CO2-emissies (reductie papier). Deze zijn in 2015 voor het eerst in kaart gebracht.

*Rapportage CO2 voetafdruk 2017
*Rapportage CO2 voetafdruk 2016
*Rapportage CO2 voetafdruk 2015

In 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen 2016-2018 beschrijven we onze doelstellingen en maatregelen. Het aantal medewerkers zal naar verwachting in 2016 niet stijgen of dalen. Als er al iets verandert dan zal het eerder stijgen en dat heeft een reducerende invloed op de voetafdruk per FTE van ongeveer 2% per FTE (nu 45,75 FTE). Een stijging van het aantal FTE heeft niet direct invloed op de absolute CO2-uitstoot.

Actieve deelnames
In 2017 hebben we als Erdi de voorzitter geleverd voor de Vereniging Straatmeubilair. Er is hier een werkgroep aangesteld die zich bezighoudt met duurzaamheid (o.a. circulair ecodesign, CO2 reductie, LCA ).
Daarnaast heeft Erdi zich gecommitteerd voor de Raad van Toezicht aan het Alis platform. Het platform streeft naar een optimale benutting van de openbare verlichting en hierdoor een besparing op het stroomverbruik en dus ook CO2 uitstoot.
De Climate Neutral Group is onze partner bij het Klimaatneutraal ondernemen. In 2016 namen we deel aan The Coalition of the Doing om onze CO2 uitstoot verder te reduceren. We hebben in 2014 deelgenomen aan de workshop Count, Control & Cut to Zero CO2. In 2013 namen we deel aan de Greendriver Challenge. Hiervan zijn de effecten nog iedere dag zichtbaar bij onze chauffeurs.