Milieu/CO2 Neutraal

De bedrijfsvoering van ERDI is gericht op duurzaam ondernemen. Eén van de waarden binnen ERDI luidt:

“Het beheersen van activiteiten en gebruikmaken van grondstoffen, materialen en energie op zodanige wijze dat het milieu zo min mogelijk wordt belast, zodat ook toekomstige generaties geen nadelige gevolgen zullen ondervinden van ons handelen.”

Op basis van de maatregelenlijst van de CO2 Prestatieladder en de overige genomen CO2 reductiemaatregelen kunnen we zeggen dat we bij de koplopers in de markt behoren wat betreft CO2 reductie.

ISO 14001
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden moeten alle regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu worden nageleefd. De procedures hiervoor zijn vastgelegd en hieraan zijn onder andere het ISO 9001 en 14001 certificaat verbonden. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met dit kwaliteitsbeleid om gaat. Hetzelfde geldt voor ISO 14001, alleen gaat het dan specifiek om het  milieubeleid.

Klimaatneutraal ondernemen
De afgelopen jaren heeft ERDI bewust geïnvesteerd in duurzaamheid. In vervolg daarop heeft ERDI ervoor gekozen haar bedrijfsactiviteiten met ingang van 1 januari 2010 CO2-neutraal uit te voeren. CO2- of klimaatneutraal ondernemen houdt in, dat een bedrijf consequent rekening houdt met de milieugevolgen van haar bedrijfsactiviteiten. Om dit te kunnen meten, wordt eerst een CO2-voetafdruk gemaakt. Die verschaft inzicht in de CO2-uitstoot, waarmee vervolgens beleid kan worden uitgezet.

CO2-reductie
Aan de hand van de CO2-voetafdruk heeft ERDI maatregelen getroffen voor CO2-reductie. De resterende uitstoot wordt gecompenseerd door investeringen in klimaatprojecten. ERDI werkt hiervoor nauw samen met KPMG Sustainability en de Climate Neutral Group.De reductiemaatregelen zijn gericht op energiebesparing en het verlagen van de CO2-uitstoot per werknemer. Dit wordt onder meer gerealiseerd door een efficiënte bedrijfsvoering en klimaatbewuste investeringen in bedrijfsmiddelen. Verder wekt ERDI zelf groene energie op die voor de eigen bedrijfsactiviteiten wordt aangewend.

CO2-compensatie door middel van Gold Standard credits
Alle uitstoot die nog niet kan worden voorkomen of gereduceerd, wordt door ERDI gecompenseerd – in samenwerking met de Climate Neutral Group – middels Gold Standard credits uit klimaatprojecten.De Gold Standard projecten zorgen niet alleen voor een afname van CO2 in de atmosfeer, maar ondersteunen ook de lokale ontwikkeling in ontwikkelingslanden; onder meer op het gebied van werkgelegenheid, toegang tot energie en het verbeteren van de leefomstandigheden. Met de credits van ERDI worden onder andere 45 windturbines gerealiseerd in Taiwan, die 67.000 huishoudens voorzien van groene stroom. Dit voorkomt CO2-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen én het maakt Taiwan minder afhankelijk van de import van die brandstoffen. Bovendien zorgt het project voor werkgelegenheid en kennisoverdracht.Alle projecten van de Climate Neutral Group worden geverifieerd door onafhankelijke, door de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) geaccrediteerde organisaties.Op basis van een onafhankelijk rapport van Arcadis en CE heeft minister Cramer van VROM begin 2009 een advies uitgebracht aan de Tweede Kamer omtrent standaarden voor CO2-compensatie, waarin zij pleit voor Gold Standard.Voor alle reductie- en compensatiemaatregelen heeft ERDI het Certificaat Klimaatneutraal Ondernemen ontvangen uit handen van de Climate Neutral Group.

Maatregelen door de jaren heen
Over het jaar 2009 heeft ERDI voor het eerst haar CO2-uitstoot gecompenseerd. Dit jaar fungeert als nulmeting. In 2010 werd er direct een besparing van 7% gerealiseerd. Dit werd onder andere gerealiseerd door kunststof gordijnen in de magazijnen en aparte thermostaten in het gebouw. Over het jaar 2011 heeft ERDI zelfs een besparing van 14% gerealiseerd. Een efficiënte transportplanning in vervoersstromen was hier verantwoordelijk voor. In 2012 is ruim 100m2 van het dak voorzien van PV-panelen en is de TL verlichting in ons gebouw vervangen door HF verlichting. Door deze maatregelen hebben we in 2012 een besparing van 11% mogen realiseren. In 2013 lag de focus op ons brandstofverbruik. De chauffeurs hebben een cursus “Het Nieuwe Rijden” gedaan en hebben deelgenomen aan de rijstijlcompetitie Greendriver. Verder is het aantal PV panelen in het voorjaar uitgebreid naar 270m2. Deze maatregelen hebben bijgedragen aan een reductie van 7% CO2-uitstoot in 2013. De laatste jaren wordt name gekeken naar reductie in het productieproces. De uitbreiding van ons assortiment kunststof palen heeft aanzienlijke besparing gescheeld in productie (voorkomen thermisch verzinken / poedercoaten etc.).

CO2 Prestatieladder
In 2020 is het doel om 1-3% CO2 uitstoot (per FTE) te reduceren.
Dit willen we bereiken door:
– aanschaf zuinigere auto’s o.a. elektrisch (±2%),
– minder kilometers, thuis werken
– papierbesparing, verder digitaliseren (±5%),

Naast deze maatregelen verwachtten we bij het opstellen van de maatregelen ook nog een aantal trends die invloed zouden hebben op de voetafdruk: zo hadden we een relatieve milde winter 2019/2020. Ook zorgt het Corona virus voor minder kilometers van ons (woon-) werkverkeer. Als laatste verwachten we het papierverbruik door het digitaal inkopen en factureren verder terug te dringen.

Resultaten 2019
In 2019 heeft Erdi in absolute aantallen 16,77% meer CO2 uitgestoten dan over 2018. Dit wordt geheel veroorzaakt doordat de energieleverancier onze groene stroom heeft ingekocht op hun eigen naam en niet aantoonbaar voor ons. Tijdens de audit is dit aan het licht gekomen waardoor we in 2019 grijze stroom hebben moeten berekenen. Vanaf 2020 wordt de groene stroom op ons eigen Certiq end-user account ingekocht.
Wanneer je deze factor buiten beschouwing laat hebben we iets minder CO2 uitstoot gehad dan in 2018. Voor onszelf zullen we hier ook zo mee rekenen, omdat we al vanaf 2015 groene stroom afnemen. De meeste van onze CO2 uitstoot bevindt zich nog altijd in het wagenpark. Het efficiënter rijden en het up-to date houden van ons wagenpark betaalt zich nog altijd uit in een jaarlijkse reductie.
Bij de andere categorieën stootte Erdi over 2019 in meer of mindere mate dezelfde hoeveelheid CO2 uit als in 2018. De cijfers per FTE laten door een stijging van het aantal personeelsleden procentueel een lagere stijging zien, namelijk + 14,83%.

Lees hier ons CO2 Prestatieladder voortgangsverslag en energie actieplan 2019.

*Rapportage CO2 voetafdruk 2019
*Rapportage CO2 voetafdruk 2018
*Rapportage CO2 voetafdruk 2017

In 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen 2019-2021 beschrijven we onze doelstellingen en maatregelen. Het aantal medewerkers zal naar verwachting in 2019 niet stijgen of dalen. Als er al iets verandert dan zal het eerder stijgen en dat heeft een reducerende invloed op de voetafdruk per FTE van ongeveer 2% per FTE (nu 46,12 FTE). Een stijging van het aantal FTE heeft niet direct invloed op de absolute CO2-uitstoot.

Actieve deelnames
Al jaren leveren we als Erdi input in onder andere de Vereniging Straatmeubilair. Er is hier een werkgroep aangesteld die zich bezighoudt met duurzaamheid (o.a. circulair ecodesign, CO2 reductie, LCA, MKI waarden etc.).
Daarnaast heeft Erdi zich gecommitteerd voor de Raad van Toezicht aan het Alis platform. Het platform streeft naar een optimale benutting van de openbare verlichting en hierdoor een besparing op het stroomverbruik en dus ook CO2 uitstoot. Dit platform is helaas eind 2018 gestopt.
De Climate Neutral Group is onze partner bij het Klimaatneutraal ondernemen. In 2016 namen we deel aan The Coalition of the Doing om onze CO2 uitstoot verder te reduceren. We hebben in 2014 deelgenomen aan de workshop Count, Control & Cut to Zero CO2. In 2013 namen we deel aan de Greendriver Challenge. Hiervan zijn de effecten nog iedere dag zichtbaar bij onze chauffeurs.